Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie


Zaškrtnutím voľby "Súhlasím s uložením mojich údajov" udeľujete súhlas spoločnosti RYBARSTVO BOBEŠ - Jaroslav JÁNOŠÍK IČO: 34390529 so sídlom Hviezdoslavova č. 91, STUPAVA 900 31, (ďalej len "Správca"), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:


meno a priezvisko

adresa

e-mail

telefónne číslo

IP adresa


Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a e-mail je nutné za účelom jeho členstva v zľavovom vernostnom programe Rybárstvobobes, obchodnej komunikácii s klientom. Tieto údaje budú správcom spracované počas 2 rokov od ukončenia registrácie.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje společnosti RYBARSTVO BOBEŠ - Jaroslav JÁNOŠÍK so sídlom Hviezdoslavova č. 91, STUPAVA 900 31, info@rybarstvobobes.sk

Spracovanie osobných údajov (a to nielen vyššie uvedených, ale aj ďalších, kde je povinnosť spracovania zo zákona) je vykonávané správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:


Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok

Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu

Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo

Spoločnosti zasielateľské, prepravné

Emailová dresa je odovzdávaná spoločnosti Heureka
5. Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:


Právo na prístup k osobným údajom - subjekt údajov má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.

Právo na opravu a doplnenie - subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjádrenú povinnosť správcu zlikvidovat osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,

subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,

osobné údaje nezákonne spracované

osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.

Právo na prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.

Právo na obmedzenie spracovania - Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť

spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov

subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému úradu

Právo namietať proti spracovaniu - subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,

spacovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.


Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov


Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.

Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne. Také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenie. V oboch prípadoch to závisí na skutočnosti, či sa jedná o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.